Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Szkoła przyszłości w Szklarskiej Porębie

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji oraz rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, aby w przyszłości poradzili sobie na rynku pracy i byli przedsiębiorczy to główne założenia na obecny i następny rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Zostaną one zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. "Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie".

Szkoła uzyskała dofinansowanie  z UE w wysokości 594 612,18 zł.

To kolejny projekt realizowany w naszej szkole. Tym razem skierowany głównie do uczniów Szkoły Podstawowej. Komplementarny projekt pod nazwą "Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie", ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Będzie on realizowany poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy uczniów szkół oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, które będą się odbywać w terminie od 01.09.2021 r. do 30.12.2022 r.

W tym czasie zostaną zrealizowane aktywne warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe uczniów objętych wsparciem. Będą realizowane akademie przedsiębiorcy oraz indywidualne wsparcie dla uczniów szkół. Ponadto będą prowadzone innowacyjne warsztaty dla nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych, szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć.

Wśród warsztatów dla nauczycieli znajdą się kilkudniowe zajęcia "Samoświadomości w procesie pracy z uczniem" i "Wykorzystania narzędzi cyfrowych", które będą miały na celu podniesienie ich kompetencji. Natomiast dla uczniów zostaną zrealizowane warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości, które poprzez wykorzystanie gamifikacji i gier zespołowych, będą miały na celu podniesienie umiejętności innowacyjności i kreatywności. Odbędzie się to poprzez wykorzystywanie mocnych stron uczniów w rozwiązywaniu zadań otwartych. Uczniowie będą rozwiązywać interdyscyplinarne zagadki przy wykorzystywaniu wybranych przez siebie sposobów np. rysunek, ruch, multimedialną prezentację albo przy wykorzystaniu Internetu. Sposób rozwiązania i jego prezentacja będzie zależna od uczniów, nauczyciel będzie jedynie moderatorem, w oparciu o model odwróconej klasy. Będą realizowane warsztaty z języka angielskiego, artystyczne, informatyczne, sportowe i kulinarne dla uczniów szkoły podstawowej oraz przyrodnicze  dla uczniów liceum.

W czasie warsztatów nauczyciele oraz uczniowie będą korzystać z nowo zakupionych laptopów i tabletów oraz toru kreatywności, czyli edukacyjnego toru przeszkód na plac zabaw do zajęć ruchowych. Podczas warsztatów z przedsiębiorczości odbędą się branżowe symulacje biznesowe dostępne online, co daje również możliwość podejmowania decyzji przez uczniów w domu. Symulacje będą zarządzane przez nauczyciela, który może decydować o tym, ile czasu przeznaczyć na poszczególne rundy, o tempie i terminach rozgrywki.

Rozwój umiejętności swobodnej konwersacji w języku obcym poprzez wykorzystanie Internetu i grup według zaawansowania, matematyka przez zabawę i rozwijanie zdolności logicznego myślenia oraz rozwijanie zainteresowania przyrodniczego, a także rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonalności całości organizmu człowieka i funkcjonowania świata przyrody. To wszystko będą obejmowały "Warsztaty Młody Naukowiec" skierowane głównie do klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Do młodszych uczniów  w  tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi będą skierowane "Warsztaty uzupełniające". Wśród zajęć będą warsztaty korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne. Istotnym elementem będzie ścisła współpraca z rodzicami.

Indywidualne podejście do kompetencji danego ucznia, wykorzystywanie najnowszych narzędzi i metod dydaktycznych, nowoczesne pomoce naukowe, interdyscyplinarne zajęcia, multimedialne wykonywanie zadań i prezentacji oraz nauka odpowiednich życiowych postaw to klucz do edukacji przyszłości, która będzie realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczyna się już w czerwcu.

Zapraszamy rodziców do szkoły 16 i 17 czerwca w godzinach 16.00-18.00 w celu zapisania dzieci na proponowane w projekcie zajęcia.