Kalendarium

Wtorek, 2021-04-13

Imieniny: Artemona, Justyny

Regulamin uczestnictwa w stacjonarnych konsultacjach organizowanych w szkole

W dniach 18-28 odbywać się będą w naszej szkole konsultacje dla uczniów. Część z konsultacji odbywać się będzie online, część organizowana będzie w trybie stacjonarnym w szkole. Ze względu na panująca pandemię oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestniczących w nich uczniów i nauczycieli konsultacje stacjonarne organizowane w szkole odbywać się będą w reżimie sanitarnym. Wszyscy uczestnicy konsultacji obowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W KONSULTACJACH PRZEDMIOTOWYCH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE SZKOŁY
W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor ZSO i MS w Szklarskiej Porębie  określił regulamin uczestnictwa uczniów w konsultacjach przedmiotowych na terenie placówki.

 1. Konsultacje dla uczniów z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w okresie 18-29 stycznia 2021 roku  według ustalonego harmonogramu, który zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 2. Rodzice/Uczniowie zgłaszają potrzebę konsultacji  z wybranego przedmiotu bezpośrednio do nauczyciela uczącego tego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny, platformę TEAMS lub podczas zajęć oraz ustalają konkretny jej termin (dzień, godzina). Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie w sekretariacie szkoły (75 717 22 06) w godzinach 8.00-13.00. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów niezwłocznie zgłaszają terminy konsultacji wraz z imienną listę uczniów zastępcom dyrektora: liceum-Pani Krystynie Makles; SP-Panu Tomaszowi Frąc.
 3. Uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną przez nauczyciela godzinę i okazuje przy wejściu podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na udział w konsultacjach wraz z oświadczeniem. Obydwa dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zsoims.szkolnastrona.pl (zakładka: Liceum lub Szkoła Podstawowa)
 4. W/w dokumenty można również przesłać drogą  mailową na adres szkoły: lo_szklarska@wp.pl lub informację przez dziennik elektroniczny do zastępców dyrektora : LO –p. Krystyna Makles; SP5-pan Tomasz Frąc z adnotacją zapoznałem/łam się z wymaganymi dokumentami i wyrażam zgodę na udział dziecka (mię i nazwisko) w konsultacjach na określonych warunkach.
 5. Uczniowie na teren szkoły będą wpuszczani o określonej godzinie. W zajęciach jednorazowo w danej sali może uczestniczyć maksymalnie 5 uczniów/nic.
 6. Konsultacjami mogą zostać objęci tylko uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję oraz uczniowie u których w domach nikt nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
 7. Żaden z rodziców nie będzie wpuszczany na teren szkoły. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, dopuszcza się udział Rodzica w konsultacjach. Rodzic zobowiązany jest przestrzegania regulaminu i poddania się reżimowi sanitarnemu.
 8. Po wejściu do budynku każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 9. Uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka/przyłbica). Mogą również używać rękawiczek.
 10. Przy drzwiach wejściowych szkoły może być mierzona temperatura uczniom (ewentualnie rodzicom).
 11. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38 st. C) uczeń nie zostanie wpuszczony do placówki.
 12. Uczniowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczestników konsultacji wynoszący 2 metry.
 13. Wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie używanego przez uczniów sprzętu szkolnego i toalet będzie się odbywało w trakcie trwania zajęć pod nieobecność uczniów, jak i po zakończeniu wszystkich zajęć.
 14. Uczniowie dezynfekują ręce po każdej sytuacji, która tego wymaga.
 15. Nauczyciel, może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan dziecka wskazuje objawy chorobowe w celu odebrania ucznia ze szkoły.
 16. W przypadku gdy uczeń po konsultacjach zachoruje, rodzic/prawny opiekun bezzwłocznie informuje o tym fakcie szkołę.