Kontakt

tel. 75 717 30 55

e-mail: lo_szklarska@wp.pl

 nr konta 57 1020 2124 0000 8102 0240 2626

Regulamin elektronicznego naboru 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera

Regulamin elektronicznego naboru 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie  (liceum 4-letnie  po VIII klasie)

Regulamin elektronicznego naboru 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 
(liceum 4-letnie  po VIII klasie)

Zasady rekrutacji do szkół regulują:

1. Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.) oraz ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018r. ( Dz.U. poz. 2245 późn. zm.)

2. Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się

3. Zarządzenia Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje i ustala jej zadania Dyrektor Szkoły.

2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego.

5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokoły, zawierające w szczególności:

datę posiedzenia,

imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji,

informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach,

podpisy przewodniczącego i członków.

1. Do protokołu postepowania rekrutacyjnego dołącza się:

listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły,

informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego,

listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

1. Przewodniczący komisji wyznacza termin do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zwraca się do organu prowadzącego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,  o potwierdzenie tych okoliczności w terminie 3 dni od pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.

Kwalifikowanie kandydatów do szkoły

1. Pierwszy etap rekrutacji.

1. przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje ilość punktów uzyskanych jako suma:

2. punktów otrzymanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,

Przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty

Liczba punktów

Język polski

Wynik w % x 0,35

Matematyka

Wynik w % x 0,35

Język obcy nowożytny

Wynik w % x 0,3

1. punktów za wybrane zajęcia edukacyjne: z języka polskiego, matematyki oraz 2 obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez Dyrektora Szkoły:  język angielski, biologia.

Oceny

Liczba punktów

celujący

po 18 pkt

bardzo dobry

po 17 pkt

dobry

po 14 pkt

dostateczny

po 8 pkt

dopuszczający

po 2 pkt

2. punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej,

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4 rozporządzenia, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Oceny

Liczba punktów

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

Oceny

Liczba punktów

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi

po 18 pkt

ukończenie szkoły Podstawowej z wyróżnieniem

po 7 pkt

za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym środowiska szkolnego, szczególnie wolontariatu

po 3 pkt

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

3. języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniach:

Oceny

Liczba punktów

celujący

po 35 pkt

bardzo dobry

po 30 pkt

dobry

po 25 pkt

dostateczny

po 15 pkt

dopuszczający

po 10 pkt

1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażone w stopniach:

Oceny

Liczba punktów

celujący

po 30 pkt

bardzo dobry

po 25 pkt

dobry

po 20 pkt

dostateczny

po 10 pkt

dopuszczający

po 5 pkt

3 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru.

1. Drugi etap rekrutacji:

1. Przy przyjmowaniu uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej bierze się pod uwagę:

2. wielodzietność rodziny kandydata,

3. niepełnosprawność kandydata,

4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. objecie kandydata pieczą zastępczą.

Postanowienia końcowe

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych lub nie, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

2. z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata może odwołać się do dyrektora szkoły.

5. Dyrektor placówki ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania.

6. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sadu administracyjnego, za pośrednictwem dyrektora szkoły.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 30 sierpnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego są przechowywane w szkole nie dłużej niż do końca nauki w danej szkole.